Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
Residus admesos
Què és la deixalleria?
És una instal.lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.
embalums de cartró

RESIDUS ORIGEN
Premsa, revistes, llibres, paper tisú, caixes d’embalatge, etc.

QUÈ SE’N FA?
Es tritura i tracta per a fer nou paper i cartró.

OBSERVACIONS
Cal no barrejar-ho amb papers bruts (mocadors, tovallons, ...), paper d’alumini, paper de fax, plastificats, grapes, clips, paper carbó.

separador Roba i sabates

RESIDUS ORIGEN
Roba i sabates Materials tèxtils.

QUÈ SE’N FA?
Es classifica en funció del seu estat de conservació per tal d’aprofitar-les directament o amb petites reparacions.

OBSERVACIONS
La recollida i el tractament la realitzen entitats d’ajuda social.

separador restes de jardí

RESIDUS ORIGEN
Restes vegetals provinents del manteniment i poda de jardins (fullaraca, gespa segada, arrels, branquillons, fulles, flors seques).

QUÈ SE’N FA?
Es tritura i es barreja amb la matèria orgànica i s’obté l’adob natural que s’utilitza en jardineria.

OBSERVACIONS
Cal no barrejar amb plàstics, papers o d’altres.

separador runes

RESIDUS ORIGEN
Residus de la construcció que provenen exclusivament de la petita obra.

QUÈ SE’N FA?
El seu destí són els monodipòsits controlats, pedreres i excavacions.

OBSERVACIONS
La runa ha d’abocar-se neta: sense cables, ferros, fustes, plàstics, cartrons, vidres.

voluminosos

RESIDUS ORIGEN
Residus de gran volum que acostumen a ser mobles: llits, taules, cadires, armaris, sofàs, etc.

QUÈ SE’N FA?
Es separen els components reciclables: fusta, ferralla. La resta s’elimina.

OBSERVACIONS
Per minimitzar aquest residu hem de tenir cura dels mobles per tal d’allargar-ne la seva vida útil.

separador ferralla

RESIDUS ORIGEN
Elements fèrrics que podem trobar en llars particulars, oficines, petits comerços, etc...

QUÈ SE’N FA?
Es fonen i s’aprofita en el procés de fabricació de nous elements.

separador fusta

RESIDUS ORIGEN
Portes, marcs de porta i finestra, restes de mobles, caixes de mercat ...

QUÈ SE’N FA?
Es separa el conglomerat de la fusta. La fusta s’incorpora com a matèria primera mentre que el conglomerat s’utilitza per a la combustió en calderes.

OBSERVACIONS
Els usuaris han de portar la fusta el més neta possible a la Deixalleria.

separador informatica electronica

RESIDUS ORIGEN
Aparells informàtics (ordinadors, monitors, impressores, teclats, ratolins, xips) i aparells electrònics (televisors, vídeos, ràdios, despertadors, calculadores).

QUÈ SE’N FA?
Es recupera la ferralla metàl.lica i es reciclen els components dels circuits electrònics.

OBSERVACIONS
Hem d’allargar la vida útil d’aquests tipus d’aparells.

aerosols

RESIDUS ORIGEN
Esprais ambientadors i cosmètics (laques, desodorants, escumes de cabell). Pintures en esprai.

QUÈ SE’N FA?
Es recupera el propel.lent (gas) de l’aerosol i el metall de l’envàs un cop descontaminat.

OBSERVACIONS
S’ha de procurar no colpejar l’aerosol i evitar que estigui prop d’un focus de calor.

separador disol

RESIDUS ORIGEN
Vernissos, decapants, pintures antihumitat, laques, etc.

QUÈ SE’N FA?
Són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló).

OBSERVACIONS
Han de portar-se correctament etiquetats i tapats.

separador pintures

RESIDUS ORIGEN
Pintures a l’aigua, acríliques, naturals, tèmperes, etc.

QUÈ SE’N FA?
Si la valorització no és possible s’inertitza. Els envasos buits són recuperats.

OBSERVACIONS
Han de portar-se correctament etiquetades i tapades.

separador toner i cartu

RESIDUS ORIGEN
De fotocopiadores, impressores. De pols o líquids.

QUÈ SE’N FA?
Es reaprofiten els seus components.

OBSERVACIONS
Els usuaris dipositaran el residu sota la supervisió de l’operari encarregat.

bateries

RESIDUS ORIGEN
Bateries de vehicles.

QUÈ SE’N FA?
Es recupera l’àcid sulfúric que contenen i es fon el plom recuperant-lo en forma de lingots.

OBSERVACIONS
Els usuaris portaran les bateries a la Deixalleria amb compte de no vessar l’àcid sulfúric.

separador piles

RESIDUS ORIGEN
Piles cilíndriques, de petaca, de botó.

QUÈ SE’N FA?
S’obtenen bàsicament elements metàl.lics com coure, zenc, cadmi, níquel i mercuri.

OBSERVACIONS
Podem minimitzar aquests residus fent servir corrent elèctric o plaques solars.

separador fluorecents

RESIDUS ORIGEN
Làmpades fluorescents.

QUÈ SE’N FA?
S’obté cristall triturat, mercuri, alumini.

OBSERVACIONS
Hem de procurar tenir enceses només les llums estrictament necessàries.

separador olis de motor

RESIDUS ORIGEN
Olis minerals per a l’automoció.

QUÈ SE’N FA?
Es tracta per fer-ne oli nou amb la mateixa qualitat que l’inicial.

OBSERVACIONS
No s’ha de llençar mai per l’aigüera.

olis domestics

RESIDUS ORIGEN
Olis d’origen vegetal, de cuina.

QUÈ SE’N FA?
Obtenció de farines i greixos per a l’alimentació animal. Sabó, cosmètics, pintures.

OBSERVACIONS
Els olis vegetals usats es poden guardar en una garrafa i quan es tingui una quantitat considerable cal portar-los a la Deixalleria.

separador pesticides

RESIDUS ORIGEN
Insecticides, herbicides, adobs químics.

QUÈ SE’N FA?
Són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló).

OBSERVACIONS
És el grup de residus de més toxicitat. Han de portar-se a la Deixalleria etiquetas i tapats.

separador neveres

RESIDUS ORIGEN
Neveres i electrodomèstics amb CFC (clorofluorocarburs)

QUÈ SE’N FA?
S’extreu el CFC i es separen els materials valoritzables com plàstics, vidres, metalls.

OBSERVACIONS
L’alliberament del CFC a l’atmosfera destrueix la capa d’ozó. S’ha d’evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-les.

separador vidre

RESIDUS ORIGEN
El vidre s’utilitza en envasos alimentaris i en ampolles. El vidre pla té forma de làmina plana i s’utilitza en portes, finestres, taules, etc.

QUÈ SE’N FA?
Es tritura i es fon per tornar a fer vidre. Amb 1 kg de vidre es pot fer 1 kg de vidre nou.

OBSERVACIONS
El vidre pla ha de ser portat a la Deixalleria amb molt de compte de no tallar-se i s’ha de dipositar en el contenidor específic per al vidre pla.

electrodomestics

RESIDUS ORIGEN
Electrodomèstics sense CFC: rentadores, rentavaixelles, microones, assecadors, etc.

QUÈ SE’N FA?
S’extreuen els elements valoritzables: planxes metàl.liques, cables elèctrics ...

 

separador pneumatics

RESIDUS ORIGEN
Revestiment de les rodes d’un vehicle.

QUÈ SE’N FA?
Es trituren i s’utilitzen com a paviment de carreteres, rajoles per a parcs infantils, jardineres, soles de sabata. En alguns casos es recautxuten i es poden reutilitzar.

OBSERVACIONS
Es preferible separar la llanta i dipositar-la en el contenidor de la ferralla.

separador plastics

RESIDUS ORIGEN
Brics, envasos de plàstic.

QUÈ SE’N FA?
Es fonen per a fer nous productes plàstics, tanques, mobiliari urbà.

OBSERVACIONS
Hem de procurar comprar productes en format familiar en comptes d’envasos individuals i preferir els envasos de vidre.

separador residus especials

RESIDUS ORIGEN
aa

QUÈ SE’N FA?
bb

OBSERVACIONS
cc.

cables electrics

RESIDUS ORIGEN
Estan constituïts per un conjunt de fils conductors recoberts d’un material plàstic aïllant.

QUÈ SE’N FA?
Es recuperen els materials que el composen.

OBSERVACIONS
A l’hora de fer qualsevol reparació elèctrica hem de mesurar bé la longitud de cable que necessitem abans de comprar-lo.

separador radiografies

RESIDUS ORIGEN
Plaques fotogràfiques de raigs X

QUÈ SE’N FA?
Es recupera, per via química, el polièster i la plata contingudes a les radiografies.

OBSERVACIONS
Les sals de plata i d’altres metalls pesants poden contaminar el sòl i les aigües.

separador medicaments

RESIDUS ORIGEN
aa

QUÈ SE’N FA?
bb

OBSERVACIONS
cc.

separador amiant
t
t
Deixalleria fixe
t
picto deixalleria mobil
Què és la deixalleria mòbil?
És una instal·lació que serveix
per apropar el punt de recollida
de residus a l’usuari.
picto
- Horari
- Usuaris
- Ubicacions
- Residus admesos
- Límits d’aportació diària
Foto deixalleria movil
t


Foto deixalleria movil
t
t
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià